Categoria Com s’acredita aquesta situació?
Família nombrosa general
Bonificat 50 %
Títol de família nombrosa, actualitzat
Família monoparental general (1 fill/a – guarda i custòdia única)
Bonificat 50 %
Carnet de família monoparental vigent expedit per l’IMAS

  • Guàrdia i custòdia única
  • Valoració en suspens, pendent de resoldre per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d’Eivissa o de Formentera
Família nombrosa especial

Exempció pagament

Títol (carnet) de família  nombrosa especial, vigent
Familia monoparental  especial
(1 fill o filla discapacitat, 2 o més fills)
Exempció pagament
Carnet de família monoparental vigent expedit per l’IMAS

Guàrdia i custòdia única.- Valoració en suspens, pendent de resoldre per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

En situació d’atur

Exempció pagament

 

Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur’ amb una antiguitat de com a màxim 30 dies. Es pot obtenir online a la pàgina web del SOIB o a les oficines del SOIB. No s’admetrà cap altre document.

Els treballadors afectats per un ERTO no formen part d’aquest grup i per tant no estan exempts del pagament de les taxes.

 

Beca o ajuda oficial
Exempció pagament
Informació per poder acollir-se a l’exempció del pagament de la taxa de matrícula

  • En el cas que la convocatòria de beques estigui en vigor o hagi finalitzat  El periode per demanar beca per al curs 2023-24 va ser del 27/03 al 17/05  de 2023. Els alumnes que varen demanar  beca han de presentar còpia del resguard de la sol·licitud. Aquest document és l’únic que pot eximir del pagament de la taxa de matrícula. L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtengui la condició de becari o li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la matrícula que va fer.
  • En el cas que la convocatòria de beques encara no estigui en vigor vostè haurà de pagar l’import de la matrícula. Una vegada hagi estat publicada la convocatòria, vostè haurà de demanar la beca. En el cas que li sigui atorgada la beca, vostè podrà demanar la devolució de l’import de la matrícula (no de la quota de 8 € de material escolar, que és obligatòria per a tot l’alumnat).

Informació per  sol·licitar  una beca i presentació de sol·licituds

Dependència grau II o III o Discapacitat igual o superior al 33%

Persones en situació de dependència en grau II o III o membres de la seva unitat familiar
Exempció pagament

 

Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de Dependència.

Llibre de família per els membres de la seva unitat familiar.

Víctimes de violència de gènere
(també els fills que en depenen)
Exempció pagament
Documents que preveu la normativa vigent.
a) Sentència condemnatòria, o
b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la sol·licitant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció, o
c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la víctima, o
d) Certificat/informe acreditatiu d’atenció especialitzada, expedit per un òrgan públic competent en matèria de violència de gènere.NOTA: En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
Víctimes de terrorisme
(també els cònjuges i els fills)
Exempció pagament
Resolució administrativa corresponent (Certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya).

NOTA: En el cas del cònjuge i dels fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial
Exempció pagament
– FAMÍLIA RENDA SOCIAL GARANTIDA: Certificat expedit per la Direcció General de Planificació i Serveis Socials, Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Sol·licitant: Titular de la renda social garantida o fill/a amb la seva autorització signada.

Certificació de que l’alumne és membre de la unitat familiar.

– FAMÍLIA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ: Certificat expedit per l Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

Sol·licitant: Titular de la renda mínima d’inserció o fill/a amb la seva autorització signada.
Certificació de que l’alumne es membre de la unitat familiar.

Joves tutelats i ex-tutelats en via d’emancipació
Exempció pagament
Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.
Sol·licitant: l’alumne si és major d’edat o l’educador del centre si és menor de 18 anys.
Joves en acolliment familiar
Exempció pagament
Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, certificat emès per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
Exempció pagament
Resolució judicial que determina la seva situació.